Arama sonuçlarınız

Beyanname Vermeme Cezası 2016

Gönderen ISTANBUL PROPERTY AGENCY üzerinde 31 Ağustos 2016
| 0

Beyanname vermeme cezası 2016 ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde görebilirsiniz…

Bir kimsenin bir durumu resmi kuruluşa bildirmek için verdiği yazılı bildirime beyanname denir.

BEYANNAME VERMEME CEZASI 2016
Beyanname 2 türlü veriliyor. Birincisi kağıt üzerinde ikincisi ise elektronik ortamda. Bazı beyannamelerin ise elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

3 çeşit vergi cezası bulunuyor;

1-Usulsüzlük cezası

2-Vergi cezaı cezası

3-Kaçakçılık cezası

-Vergi ziyaı cezası için, mutlaka vergi kaybının olması gerekiyor.
-Usulsüzlük cezası için vergi kaybının olması şart değildir.
-Özel usulsüzlük cezası daha çok kanunda özel olarak belirtilmiş işlem ve olaylarla ilgi kesiliyor.
-Vergi ziyaı  cezası, tahakkuk ettirilmeyen vergi miktarı üzerinden hesaplanıyor. Tahakkuk
ettirilmeyen vergiyi;
a. Mükellef kendi beyan eder ise, vergi tutarının yüzde 50’si kadar
b. İdare tespit eder veya inceleme sonucu çıkar ise, hesaplanan verginin bir katı tutarında
c. Kaçakçılık suçları nedeniyle ortaya çıkarsa, hesaplanan verginin 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

-Bir fiil (suç) ile hem Vergi Ziyaı Cezası, hem de Usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir ise, yüksek
olan tutar kesiliyor. Sadece vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası  karşılaştırılabilir. Özel usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası karşılaştırılmaz, ikisi de kesilebiliyor.

-Vergi ziyaı cezası 5 yıl içinde birden fazla kez kesiliyor ise yüzde 50 artırılıyor.

-Usulsüzlük cezası 2 yıl içinde birden fazla kez kesiliyor ise yüzde 25 artırılıyor.

-Aynı yıl içinde, aynı türden birden fazla usulsüzlük cezası kesilir ise, bir den fazla cezalar ¼
oranında  kesiliyor.

-Beyannamenin zamanında verilmemesi re”sen takdir sebebidir. Beyanname verilmemesi
durumunda idarenin Takdir Komisyonuna sevk etmesi gerekir. İncelemeye sevk edilmeden
beyanname verilmesi durumunda, bu beyannamedeki tutarlar re”sen takdir  edilmiş gibi
tarhiyat yapılıyor.

-Beyannamelerin süresinde verilmemiş olması 1. Derece usulsüzlük sebebidir. Bu durum aynı
zamanda re sen takdir sebebi olduğundan ceza 2 kat uygulanıyor.

-Beyan süresinden  15 gün içerisinde verilmesi durumunda ll. Derece usulsüzlük uygulanıyor.

-Pişmanlık hükümlerinin oluşması için bir vergi kaybından bahsedilmesi gerekiyor. Bu sebeple
ödeme çıkmayan beyannameler için pişmanlık talep edilemiyor.

-Kanuni süresinden sonra, pişmanlık ile verilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmez. 1 kat  1. derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

-Elektronik ortamda verilmesi mecburi beyannamelere özel usulsüzlük cezası kesildiğinde
ayrıca usulsüzlük cezası kesilmiyor.

 

E beyanname vermeme cezası 2016’da ne kadar?

ceza-tutari

 

Mevzuata göre;
(5398 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle eklenen fıkra yürürlük; 21 Temmuz 2005) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.08.2010)30 gün(1) içinde verilmesi halinde (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.08.2010)1/10(2) oranında,
bu sürenin dolmasını takip eden (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.08.2010)30 gün(1) içinde verilmesi halinde ise (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.08.2010)1/5(3) oranında uygulanır.
(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.08.2009) Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (6009 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.08.2010)1/5(4) oranında uygulanır.
(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.08.2009)Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.
400 no lu VUK Tebliği

. . . . . . . . . . . .
3. Kanunun Mükerrer 355 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik
3.1. Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannameler ile Bildirim veya Formlar
Dolayısıyla Uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezası
6009 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda verilecek beyannamelerle düzeltme amacıyla verilen bildirim veya formların süresinden sonra verilmesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezaları yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan bu düzenlemeye göre,
– Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanunî süresinden sonra verilmesi nedeniyle kesilecek olan ve mükellefiyet durumuna göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan özel usulsüzlük cezaları; beyannamenin elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan başlayarak birinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bunu takip eden ikinci 30 günlük süre içerisinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır.
– Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanunî sürenin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

Cevap Yaz

Email adresiniz gizli kalacak.